Externý manažment


Čo to je

Externý manažment projektov sa využíva pri príprave a realizácii projektov z Európskych fondov. Jeho úlohou je zabezpečiť komplexne všetky činnosti počas platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) t.j. až do doby piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (projektu počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP).

Najčastejšie sa externý manažment využíva v oblastiach:

- Infraštruktúra vzdelávania,

- Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,

- Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov,

- Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,

- Regenerácia sídiel,

- Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb,

- Regionálne komunikácie.

Služby externého manažmentu zahŕňajú:

1. Zabezpečenie prípravy a kompletizácie dokumentácie projektu vrátane vyplnenia formulára žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a spracovania potrebných príloh,

2. Odovzdanie žiadosti o NFP a vykonanie činností v súlade so zákonmi SR vedúcimi k získaniu NFP.

3. Implementácia projektu, t. j. sledovanie realizácie projektu z hľadiska súladu s pravidlami poskytnutia NFP, vypracovanie žiadostí o platbu, zmenu v projekte, o predĺženie realizácie projektu a pravidelných monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice